sk en

Set of Reality

Alžběta Chmelíková

Reálny svet okolo nás uchopujeme a zdieľame predovšetkým jazykovými znakmi. Napriek tomu, že je zdieľaná realita do značnej miery svojvoľná, konvenčná a jej podoby všeobecne prijímané, skutočnosť sa pre jednotlivca javí rozdielne. Interaktívna inštalácia Set of Reality je výskumom konkretizácie a porovnania sémantických máp. Hlavným médiom sa stáva jazyk podporený digitálnou vizualizáciou, ktorá simuluje využitie jazykových štruktúr - ako s nimi príjemca zaobchádza, ich vzájomné vzťahy a prvky.

Fotka z inštalácie

Predstavy, ktorými konkretizujeme jednotlivé znaky, tvoria sémantické množiny - teda ich charakteristiky, príznaky a zmysly. Návštevník inštalácie Set of Reality je inštruovaný konkretizovať znak les vpísaním asociácií s týmto slovom. Obraz vytvorený v 3D má podporiť všeobecne zdieľaný zmysel znaku ‘‘les‘‘. Keď užívateľ začne s konkretizáciou, vizuálna podoba lesa sa začne rozpadať (analogicky k rozširujúcej sa jazykovej štruktúre). V prázdnych miestach sa prostredníctvom napojeného programu začnú objavovať jazykové znaky z významovo korektných vzťahov k pôvodnému znaku. Vznikajú tak sémantické mapy jednotlivých zúčastnených.

Inštalácia bola realizovaná v programe Unreal Engine 4 a Blender.